Zachodnia Izba Przemysłowo - Handlowa wystosowała apel dotyczący modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej numer 203 łączącej Tczew z Kostrzynem nad Odrą. Linia łączy także stacje w Krzyżu, Pile i Gorzowie Wlkp.

Izba, wyrażając potrzeby przedsiębiorców i mieszkańców regionu, postuluje niezwłoczne włączenie projektu dot. linii na listę podstawową kolejowych inwestycji strategicznych w Polsce.

Poniżej treść apelu Zachodniej Izby Przemysłowo - Handlowej skierowanego do władz naszego kraju.

Zachodnia Izba Przemysłowo - Handlowa działając w imieniu swoich Członków oraz kierując się wysoką troską o stan polskiej gospodarki i zaspokojenie podstawowych potrzeb społecznych apeluje o niezwłoczne włączenie projektu modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr 203 na listę podstawową kolejowych inwestycji strategicznych w Polsce.
 
Modernizacja i elektryfikacja linii nr 203 mają decydujące znaczenie dla zapewnienia wykluczonym komunikacyjnie mieszkańcom północy województwa lubuskiego większej dostępności połączeń kolejowych. Zarówno tych dalekobieżnych, jak i regionalnych, obsługiwanych najpopularniejszymi na polskiej sieci kolejowej elektrycznymi zespołami trakcyjnymi, na których bazuje większość operatorów kolejowych. Modernizacja tej linii powinna objąć także zapewnienie dwutorowości i wybudowanie łącznic w Kostrzynie nad Odrą na kierunkach Szczecin i Zielona Góra co umożliwi bezkolizyjne skomunikowanie z linią kolejową nr 273, tzw. Odrzanką.
 
Gorzów Wielkopolski jest jedynym miastem wojewódzkim w Polsce obsługiwanym trakcją spalinową, która od dziesięcioleci stanowi jedynie moduł uzupełniający wobec podstawowych (zelektryfikowanych) korytarzy transportowych. Powoduje to szereg problemów natury logistyczno-technicznej, takich jak: niska dostępność taboru spalinowego u przewoźników, brak możliwości pozyskania dofinansowania na tabor inny niż zeroemisyjny, większa awaryjność konstrukcji opartych na silniku spalinowym, itp. Czynniki te w praktyce uniemożliwiają znaczące zwiększenie liczby połączeń do/z węzła gorzowskiego, powodując wtórne wygaszanie popytu wśród pasażerów.

Wskazać należy, iż strona niemiecka nosi się z zamiarem elektryfikacji odcinka Kustrin - Kietz - Berlin, będącym przedłużeniem linii nr 203 po stronie niemieckiej, co dodatkowo przełoży się na znaczący wzrost aktywności gospodarczej powiatów położonych wzdłuż dawnego „Ostbahnu”.
 
Za modernizacją i elektryfikacją odcinka Kostrzyn nad Odrą - Krzyż przemawia zarówno ważny interes społeczny mieszkańców subregionu gorzowskiego, jak i gospodarczy. Elektryfikacja jest konieczna dla zdynamizowania przewozów towarowych, zwłaszcza dla przedsiębiorstw działających w podstrefach Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kostrzynie, w Witnicy, Gorzowie Wielkopolskim i Drezdenku oraz wielu firm zlokalizowanych w pobliżu tej linii. Elektryfikacja z pewnością usprawni transport ładunków masowych i poprawi rachunek ekonomiczny tego procesu oraz odciąży transport kołowy. Elektryfikacja linii kolejowej nr 203 ma też ogromne znaczenie dla terminowości realizacji przewozów w sytuacji awarii magistrali kolejowych na osi północ-południe przez Kostrzyn nad Odrą oraz połączeniu Szczecin - Krzyż - Poznań.
 
Wartym uwagi jest również wzrost znaczenia linii nr 203 dla obronności kraju jako najkrótszego połączenia kolejowego zachodniej granicy Polski z newralgicznym obszarem obwodu kaliningradzkiego, z równoczesną możliwością trasowania pociągów dalej w kierunku tzw. przesmyku suwalskiego.
 
Wobec powyższego apelujemy o jak najszybsze umieszczenie projektu modernizacji i elektryfikacji odcinka linii kolejowej nr 203 Krzyż - Gorzów Wlkp. - Kostrzyn na liście podstawowej Krajowego Programu Kolejowego oraz podjęcie ostatecznej decyzji o realizacji tej kluczowej, oczekiwanej od lat inwestycji.
 
Podpisano: Jerzy Korolewicz, prezes zarządu Zachodniej Izby Przemysłowo - Handlowej, Roman Mizerny, przewodniczący Rady ZIPH.

Opr. /fot. Waldemar Roszczuk