Unia Europejska musi podjąć działania, kształtujące europejski model sportu oparty na solidarności, integracji, otwartej konkurencji i uczciwości - zawarto w sprawozdaniu przyjętym we wtorek na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.

W przyjętym sprawozdaniu, posłowie popierają europejską kulturę sportową zgodną z wartościami UE, takimi jak solidarność, zrównoważony rozwój, inkluzywność, otwarte współzawodnictwo i sprawiedliwość. Parlament zdecydowanie sprzeciwia się wydarzeniom sportowym, które podważają te zasady i zagrażają stabilności całego ekosystemu sportowego.

Posłowie opowiadają się za równowagą między komercyjnymi interesami sportu zawodowego a jego funkcjami społecznymi, poprzez wzmocnienie powiązań między sportem masowym i wyczynowym. Wzywają do większej redystrybucji środków finansowych między sportem zawodowym a sportem na poziomie podstawowym i proponują stworzenie mechanizmu solidarnościowego przez federacje sportowe, aby zapewnić odpowiednie finansowanie sportu amatorskiego i masowego.

Parlament chce, aby Komisja Europejska i państwa członkowskie dołożyły wszelkich starań w celu zachęcenia obywateli UE, zwłaszcza młodych ludzi ze wszystkich środowisk, do aktywności fizycznej poprzez zwiększenie liczby godzin przeznaczonych na wychowanie fizyczne i zajęcia w szkołach oraz poprzez wykorzystanie wzorców do naśladowania i ambasadorów sportu.

Posłowie chcą także zająć się kwestią nierówności płci i molestowania w sporcie, zwłaszcza jeśli chodzi o płace i równą reprezentację w zarządach organizacji sportowych, a także chcą, by europejskie media poświęcały więcej uwagi szerszej gamie sportów, a w szczególności sportom kobiecym i młodzieżowym.

W sprawozdaniu zawarto również postulat ochrony dzieci przed wykorzystywaniem i molestowaniem w sporcie, w tym poprzez zapewnienie dostępu do pomocy, doradztwa i ochrony w odpowiednim czasie.

Według Parlamentu, krajowe federacje sportowe powinny wyrównać wysokość premii dla sportowców obydwu płci, idąc za przykładem Irlandzkiego Związku Piłki Nożnej.

Rezolucja wzywa władze publiczne, federacje i organizacje sportowe do przestrzegania praw człowieka i zasad demokracji we wszystkich swoich działaniach, zwłaszcza przy przyznawaniu krajom statusu gospodarza wielkich imprez sportowych oraz przy wyborze sponsorów. Posłowie nalegają, by kraje, których rządy nagminnie łamią podstawowe prawa i wartości, nie mogły być dłużej gospodarzami wielkich imprez sportowych. Organizacje sportowe muszą również zwrócić uwagę na warunki pracy robotników budowlanych zaangażowanych w budowę infrastruktury sportowej.

Tomasz Frankowski (EPP, PL), sprawozdawca, podkreśla: Sport ma ogromną moc jednoczenia ludzi, bez względu na rasę, religię, płeć czy status społeczno-ekonomiczny. Sprawia, że jesteśmy szczęśliwi, zdrowi i możemy się uczyć przez całe życie. Jest ważną gałęzią gospodarki, wytwarzającą prawie 3% PKB UE, a zatem wymaga większej widoczności i działań na szczeblu UE.

Sprawozdawca wezwał również Komisję Europejską do powołania osobnego koordynatora ds. sportu i podsumował, że głównym wyzwaniem jest "promowanie europejskiego modelu sportu i jego ochrona przed zagrożeniami, takimi jak Europejska Super Liga".

(PE)